Årsmöte


Dagordning Korpen Herrljunga årsmöte 2020 03 12 kl. 1800 kulturhuset Herrljunga

 

 

 • 1 Mötets öppnande

 

 • 2 Dagordningens godkännande

 

 • 3 Årsmötets behöriga utlysande

 

 • 4 Val av ordförande för mötet

 

 • 5 Val av sekreterare för mötet

 

 • 6 Val av två justerare tillika rösträknare för mötet

 

 • 7 Årsberättelse

 

 • 8 Revisionsberättelse

 

 • 9 Styrelsens ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning

 

 • 10 Medlemsavgift 2020

 

 • 11 Val:

 

 1. Ordförande för ett år

 

 1. Två ledamöter för två år

  

 1. Två suppleanter för ett år

 

d Två revisorer för ett år

  

e Valberedning för ett år

 

 • 12 Rapporter

 

 • 13 Övriga frågor

     

 • 14 AvslutningKorpen Herrljunga Verksamhetsberättelse för år

2019.

 

Årsmöte:

Årsmötet hölls den 22 mars på Kommunbiblioteket Herrljunga, ordförande för mötet var Kent Hassmer.

 

Styrelsen för 2019:

Ordförande Kent Johansson, kassör Görtz Karlin, sekreterare Margareta Brynolfsson, vice ordförande Elisabeth Larsson, ledamot Östen Gilbertsson. Suppleant Inger Fredriksson

 

Revisorer 2019: Kenth Hassmer och Kurt Brorsson 

 

Möten:

Styrelsen har haft 7 protokollförda möten.

Styrelsen har haft en gemensam aktivitet på Stures Bowling i Alingsås den 20 november.

 

Medlemmar 58 medlemmar finns registrerade.

 

Ekonomi: Ekonomin för Korpen Herrljunga är god, för siffror hänvisas till revisions och ekonomisk berättelse.     

 

Anslutning till RF

Detta sker genom Svenska gång och vandrarförbundet: 

 

Samarbete:

Korpen Herrljunga har under året samarbetat med SISU uppdragsutbildarna.

Vi har haft ett gott samarbete med ”Orraholmsklubbarna”.

Vi har deltagit på en ordförandeträff som arrangerats av kommunen.

Vi har deltagit på en träff anordnad av Sisu där Martin Sunneborn var föreläsare.

 

 

Gula huset och Orraholmens ladugård mm:

Vi kan konstatera att uppsägningen från Herrljunga kommun inte var riktigt gjord.

 

Ett möte med Herrljunga kommun angående arvspengar för Orraholmen har förevarit där vi representerades av Kent Johansson och Kenth Hassmer övriga deltagare var testamentsexekutor Lage Wikstand, kommunalrådet Gunnar Andersson samt kommunchef Ior Berglund, vi upplever att, vi har fått ett ”löfte” att frågan ska lösas under 2020.

 

Medarbetare:

En aktivitet för våra medarbetare med respektive har genomförts, en sammankomst på Blomdahls café den 8 november med bland annat ”julmustprovning” och därefter tilltugg.

 

 

 

 

Aktiviteter:

 

Tipspromenad:

 Herrljunga Korpen har arrangerat 8 st. tipspromenader under 2019,

4 st. på våren och 4 st. på hösten, start och mål har varit vid Stureskolan.

Deltagarantalet har varit cirka 1100

Fika har serverats i naturskyddsföreningens stuga på Orraholmen.

 

 

Damgymnastik: En gymnastik-grupp med cirka 20 deltagare har under året varit i gång i

Horsbyhallen på måndagar (vår och höst). Ledare har varit Margareta

Brynolfson.

 

 Internet: På hemsidan har information och resultat presenterats.

En Facebooksida har skapats för Herrljungakorpen

 

 Cykel: Under sommarmånaderna arrangerade Korpen Herrljunga en "motionscykling" som innebar att den som lade en "lapp" i en låda på Orraholmen, eller hos ”Berggrens” i Tarsled deltog i en utlottning av "cykelpriser". Rekordstort antal starter och deltagare, 1408 startkort har lämnats av 134 individuella deltagare.

 

Mattcurling:

 Spelplats har varit folkets park, och huvudansvariga Görtz Karlin och Lars Erik Fritioff. Korpen har tre st. ”mattor med tillhörande spelstenar, cirka 200 ”spel” har gjort under perioden

 

Sverigevandring:

I samarbete med Svenska gång och vandrarförbundet genomfördes den 1 september den så kallade Sverigevandringen, för vår del var det att gå mellan Herrljunga och Fåglavik. Trots ett rejält ruskväder genomförde ett femtontal deltagare vandringen

 

Sponsorer: Våra sponsorer för 2019 har varit ICA träffen för tipspromenaderna, Lagers cykel för motionscyklingen.

Genom Sisu har vi fått hjälp priser till motionscyklingen

 

 

Slutord:

 

Korpen Herrljunga är intet utan sina medlemmar och medarbetare. Styrelsen vill framföra ett stort tack för den tid och det engagemang som visats under 2019.

 

 

 

 Herrljunga 2020-02 20

 

 

Kent Johansson                   Elisabeth Larsson                      Margareta Brynolfsson

 

 

Östen Gilbertsson               Görtz KarlinÅrsmöte   Korpen Herrljunga   MIF     2019  03  21 kl. 18.30  

 Blomdahls  café


Närvarande   Christina o  Kenth Hassmer  Kent Johansson Gunilla Pålsson  Stig Andersson Lillemor Frittjoff   Lars-Erik Frittjoff  Ingegerd o Görtz Karlin  Ingegerd Alaby  Mona o Wolfgang Klug

Monica o Östen Gillbertsson    Lars-Göran Jonasson  Anna-Greta Gillbertsson Margareta Gustavsson Monika Isaksson  Elisabeth Larsson Inger Fredriksson Margareta Brynolfsson


 • 1 Mötet öppnades av Kent.
 • 2 Dagordningen godkändes
 • 3 Årsmötets behöriga utlysande godkändes
 • 4 Val av ordförande för mötet Kenth Hassmer
 • 5 Val av sekreterare för mötet Margareta Brynolfsson
 • 6 Val av justerare tillika rösträknare för mötet Stig Andersson  Anna-Greta Gillbertsson
 • 7 Årsberättelsen godkändes och läggs till handlingarna
 • 8 Revisionsberättelsen godkändes
 • 9 Styrelen beviljades ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning
 • 10 Medlemsavgiften 2020 oförändrad
 • 11 Val
 1. Ordförande för 1 år  Kent Johansson
 2. Två ledamöter för 2 år  Elisabeth Larsson  Östen Gillbertsson
 3. En suppleant för 1 år Inger Fredriksson
 4. Två revisorer för 1 år Kenth Hassmer,     Kurt Brorsson
 5. Valberedning för 1 år   styrelsen
 • 12 Rapporter   Vi har deltagit i Gång och vandrarförbundets årsmöte
 • 13 Övriga frågor   Vi stöder  Naturskyddsföreningens  förslag att lyfta ur Orraholmen ur kommunens skogsbruksplaner
 • 14 Kent avslutade  mötet  och avtackade mötets  ordförande och sekreterare med en blomma

Medlemmarna  bjöds på smörgåstårta                

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

______________________

Margareta Brynolfsson     sekreterare

 

Justerare

 

 

 Stig Andersson                                                                                                   Anna-Greta Gillbertsson